Terms & conditions

Leveringsvoorwaarden

Download Big Amsterdam Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:Big Group BV handelend onder de naam Big Amsterdam (KVK 70993475)
Opdrachtgever:Iedere natuurlijke of rechtspersoon door of namens wie met Opdrachtnemer een Overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten is gesloten
Partijen:Opdrachtnemer en Opdrachtgever
Overeenkomst:Iedere afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering ervan

Artikel 2 Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen (pitches daaronder mede begrepen) van Opdrachtnemer en de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met inbegrip van aanvullende en opvolgende opdrachten, werkzaamheden en diensten.

b. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de (rechts)handelingen van derden die binnen het kader van de overeenkomst door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.

c. Afwijking van deze voorwaarden is slechts rechtsgeldig indien schriftelijk tussen partijen vastgelegd.

d. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door Partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen
a. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur

b. In offertes en aanbiedingen vermelde termijnen zijn steeds indicatief. Zij beginnen pas te lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever alle verzochte informatie en materialen correct, volledig en bruikbaar heeft aangeleverd.

Artikel 4 Opdrachten
a. Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

b. Opdrachtnemer is gebonden door en vanaf de aanvaarding van de opdracht, die ook kan blijken uit de start van de uitvoering van de werkzaamheden eruit voortvloeiende.

c. Indien de uitvoering van de opdracht in opvolgende fasen is gepland, is Opdrachtnemer gerechtigd niet met de volgende fase(n) aan te vangen zolang niet op de voorgaande fase goedkeuring is verkregen.

d. Wijziging van de opdracht en/of een te laat, niet correct of volledig aanleveren van informatie en/of materialen door Opdrachtgever, dan wel oponthoud bij het verkrijgen van goedkeuring kunnen tot gevolg hebben dat geïndiceerde levertijden worden overschreden en de begrote kosten wijzigen. De financiële consequenties ervan zullen zo snel mogelijk aan Opdrachtgever worden meegedeeld.

e. Indien wijziging van de opdracht, naar het oordeel van Opdrachtnemer, van dien aard is dat feitelijk sprake is van een nieuwe opdracht, zal Opdrachtnemer een nieuwe aanbieding doen en wordt de eerdere opdracht geacht door Opdrachtgever te zijn geannuleerd. Daarbij is de annuleringsregeling van artikel 15 van toepassing.

Artikel 5 Zorgplicht
a. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig en volledig de voor een opdracht relevante informatie en staat in voor de juistheid ervan. Onder relevante informatie wordt mede begrepen informatie op het gebied van wet- en regelgeving op het gebied van marketing en communicatie specifiek voor de sector waarbinnen Opdrachtgever actief is.

b. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht binnen planning en budget naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

c. Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen dat het in opdracht gemaakte werk in overeenstemming is met de geldende algemene wet- en regelgeving op het gebied van marketingcommunicatie. In geval van twijfel zal Opdrachtnemer tijdig in overleg treden met Opdrachtgever.

d. Opdrachtnemer legt alle concepten voordat deze in uitwerking gaan en alle werken voordat deze in productie gaan ter schriftelijke goedkeuring voor aan Opdrachtgever. Een en ander mede met het oog op de beoordeling of deze in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving als bedoeld in de beide voorgaande leden.

Artikel 6 Inschakeling derden
a. Opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te inschakelen bij de uitvoering, indien dit noodzakelijk of dienstig is voor het uitvoeren van een opdracht dan wel dit uit de aard van de opdracht voortvloeit.

b. Inschakeling van derden laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ongewijzigd, tenzij Opdrachtgever vooraf schriftelijk akkoord is gegaan met een beperking ten aanzien daarvan in overeenstemming met de door de betrokken derde gehanteerde voorwaarden.

Artikel 7 Levertijden
a. Opgegeven levertijden zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dan wel zulks logisch uit de opdracht voortvloeit.

b. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen in geval van overschrijding van een levertermijn, tenzij sprake is van een fatale termijn.

Artikel 8 Honorering
a. De honorering van Opdrachtnemer vindt plaats conform de afspraken zoals vastgelegd in de goedgekeurde begroting.

b. De honorering van de werkzaamheden is inclusief de verlening van gebruiksrechten aan Opdrachtgever overeenkomstig het beoogde gebruik als vastgelegd in de opdracht een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 11.

Artikel 9 Facturering en Betaling
a. Opdrachtnemer is gerechtigd honorering en kosten bij wijze van deel-facturatie en/of voor-facturatie aan Opdrachtgever in rekening te brengen en/of van Opdrachtgever zekerheidsstelling voor de betalingen te verlangen.

b. Betaling door storting op de bankrekening van Opdrachtnemer is verschuldigd binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Bezwaar tegen (een gedeelte van) een factuur en/of de uitvoering laat de plicht tot tijdige en volledige betaling van de factuur onverlet.

c. Indien Opdrachtgever niet tijdig zijn betalingsverplichting nakomt, is hij direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is Opdrachtnemer gerechtigd om over de hoofdsom de wettelijke handelsrente en redelijke incassokosten in rekening te brengen.

d. In geval van betalingsverzuim is Opdrachtnemer tevens gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de betaling alsnog is zeker gesteld.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid en Geheimhouding
a. Partijen zijn over en weer vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, opdrachten, werkzaamheden en werken, waaronder begrepen de van Opdrachtnemer afkomstige offertes, ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen, die naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom (hierna: ‘gegevens en voorstellen’).

b. Partijen zullen deze gegevens en voorstellen, uitsluitend gebruiken in het kader van de verwerving of realisatie van een opdracht. Wordt de opdracht niet verkregen of de realisatie niet aan Opdrachtnemer gegund, dan zijn partijen over en weer verplicht zich van elk verder gebruik te onthouden, behoudens wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

c. Partijen zullen eenzelfde vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verlangen van derden met wie zij die gegevens en voorstellen delen en staan daarvoor ook in jegens hun wederpartij.

d. Opdrachtnemer zal zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever geen openbare mededelingen doen over de samenwerking tussen Partijen en de gemaakte afspraken.

Artikel 11 Intellectuele Eigendom
a. Eigendomsrechten op werken, die door Opdrachtnemer al dan niet in opdracht voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld, berusten exclusief bij Opdrachtnemer.

b. Opdrachtnemer verleent voor het uitgekozen werk exclusieve gebruiksrechten aan Opdrachtgever conform hetgeen ten aanzien van het gebruik is afgesproken bij de opdracht.

c. Op verzoek kan ook overdracht van IE-rechten worden overeengekomen. Daarvoor is bij overdracht in het eerste jaar na de totstandkoming van het resultaat een vergoeding van 100% van de kosten voor strategie en conceptontwikkeling (creative work) verschuldigd, welk percentage bij overdracht in de opvolgende jaren daalt met 25 procentpunten per jaar.

d. Opdrachtnemer komt met derden die bij de werkzaamheden worden ingeschakeld overdracht van eigendomsrechten overeen voor zover nodig gegeven het beoogde gebruik. Indien een dergelijke overdracht niet wordt of kan worden overeengekomen, regelt Opdrachtnemer met deze derde(n) het onbelemmerd gebruik overeenkomstig.

e. In geval van beoogd gebruik van bestaand werk van derden zal Opdrachtnemer met Opdrachtgever vooraf overleggen over de condities van deze derden ten behoeve van het beoogde gebruik door Opdrachtgever.

f. Opdrachtnemer blijft te allen tijde gerechtigd om het resultaat van de opdracht aan te wenden voor(niet-)commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie, voor redactionele, cursorische en museale doeleinden en het in te zenden voor prijzenfestivals. Dit recht geldt ook voor Opdrachtgever en voor derden die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het resultaat.

g. De hiervoor vermelde gebruiksrecht afspraken worden geacht niet te zijn gemaakt indien Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet nakomt dan wel de opdracht uiteindelijk niet aan Opdrachtnemer gunt of geheel of gedeeltelijk annuleert.

Artikel 12 Garantie en vrijwaring
a. Opdrachtnemer garandeert dat hij/zij gerechtigd is het door of namens hem gemaakte werk aan Opdrachtgever te leveren en dat hij vrijelijk over dat werk kan beschikken alsook dat met het afgesproken gebruik ervan door Opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

b. Opdrachtgever garandeert de juistheid van de door hem aangeleverde informatie en gegevens.

c. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, materialen en/of werken voor gebruik bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor aan Opdrachtnemer toerekenbare directe schade.

b. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemist voordeel, is uitgesloten.

c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van bij de uitvoering van de opdracht op verzoek van de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het geval van niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken, geen uitgezonderd. Alsmede indien een (e-mail) bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

e. Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en door deze ingeschakelde derden steeds beperkt tot het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium exclusief BTW, dat deze verschuldigd is aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht of, in geval van opsplitsing van de opdracht in fasen, dat deel van de opdracht waarmee de claim direct verband houdt.

f. De beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing voor het geval van grove schuld of opzet.

Artikel 14 Overmacht
a. In geval van overmacht wordt de nakoming van de ermee samenhangende verplichtingen geheel of deels opgeschort zonder dat Partijen over en weer tot vergoeding van schade ter zake zijn gehouden.

b. Een beroep op overmacht moet onverwijld schriftelijk aan de wederpartij meegedeeld worden.

c. Indien de overmacht blijvend is of naar verwachting langer dan 1 maand zal duren, heeft de wederpartij het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding ontstaat. Opdrachtgever blijft wel steeds gehouden Opdrachtnemer reeds geïnvesteerde tijd en gemaakte of nog verschuldigde kosten te vergoeden.

d. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW worden tot zulke omstandigheden van overmacht mede gerekend overstroming of andere extreme gevolgen van ongewoon zware weersomstandigheden; brand, explosies of andere rampen; epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen; stroomstoring, computervirus, computer hack, storing in telecommunicatie-infrastructuur; overheidsmaatregelen; wanprestatie van toeleveranciers of andere derden en in het algemeen alle van buitenkomende onvoorzienbare oorzaken en omstandigheden waar partijen geen invloed op hebben.

Artikel 15 Annulering
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om onder gelijktijdige aanbieding van vergoeding van reeds geïnvesteerde tijd en gemaakte of nog verschuldigde kosten een opdracht te annuleren.

Artikel 16 Opzegging en Ontbinding
a. Indien Opdrachtgever de samenwerking opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten van Opdrachtnemer of indien Opdrachtnemer de samenwerking ontbindt wegens toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever, is de laatste aan Opdrachtnemer naast de met deze overeengekomen honorering voor de reeds verrichte werkzaamheden en de met de opdracht samenhangende kosten, schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 25% van het resterende deel van de honorering voor de reeds overeengekomen opdrachten.

b. Wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden alsdan terstond opeisbaar.

c. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een correcte afwikkeling en overdracht.

Artikel 17 Geschillenbeslechting
a. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen worden zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing gebracht. Zodra een partij een geschil constateert zal hij dit communiceren met de wederpartij.

c. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst exclusief worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.

Disclaimer

The information on this website is provided by Big Group BV (RSIN: 858538726) having its registered office at Keizersgracht 92 H, 1015 CV Amsterdam, The Netherlands (“Big Amsterdam”) for general purposes only and is subject to change without notice.

We do our best to keep this website up to date, but we make no warranties or representations of any kind about the quality, content, completeness, accuracy, reliability, adequacy, suitability or availability with respect to the website, or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.Big Amsterdam will not under any circumstances be liable for any loss or damage, including without limitation any special, incidental or consequential damages or any loss or damage arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use or misuse of this website or the information, data or images herein.

This website may contain links to other (external) websites which are not under the control of Big Amsterdam. Big Amsterdam makes no representations whatsoever about any other website to which you may have access through this website. When you access an external website, you do so at your own risk and Big Amsterdam is not responsible for the content of those websites. The inclusion of any links does not imply a recommendation or endorse the content of that website. It is your responsibility to ensure that any page or website you select for viewing is free from content that you may deem inappropriate.

This website and any product name, company name, logo, brand or other mark mentioned on this website may be trademarks and/or service marks or copyrights of their respective owners. Any distribution of any information or image from this website, in whole or in part, is strictly prohibited other than the following: (a) you may print hard copies of any item for your personal and non-commercial use only and (b) you may copy the content to individual third parties for their personal use but only if you acknowledge the website as the source of the material. You may not without the express prior written permission of Big Amsterdam distribute or commercially exploit the content in any way, nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.